2010-2019

Literatura z lat 2010-2019

Ostatnia aktualizacja: 20.08.2014.


  • 2013 Włodzimierz Pela, Historia Badań archeologicznych i architektonicznych dawnej Warszawy, Archeologia dawnej Warszawy, red. Włodzimierz Pela, t.2, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa
  • 2013 Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, opracowali Adam Wolff i Kazimierz Pacuski, pod red. Tomasza Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa
  • 2012 Janusz Grabowski, XV-wieczne przywileje dla Nowej Warszawy: ze studiów nad ustrojem i organizacja miasta extra muros w okresie książęcym, „Rocznik Warszawski”, t. 37, 2009-2012, s. 5-25
  • 2012 Maria Dąbrowska, Wyposażenie grobowe zmarłych od średniowiecza do XVIII wieku z cmentarza przy kościele p.w. św. Katarzyny na warszawskim Służewiu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LX, 2012, Nr 2, s.?
  • 2011-2012 Michał Sekuła, Warszawska siedziba książęca w świetle najnowszych badań, “Z Otchłani Wieków”, R. 66/Nr 1-4/2011-2012, s. 22-37
  • 2010 Krzysztof Mrozowski, Religijność mieszczan późnośredniowiecznej Warszawy w świetle najstarszych zachowanych testamentów, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVIII, 2010, Nr 2, s. 191-196
Advertisements